Nejčastější dotazy

Co je nutné při převodu družstevního podílu?

Převod družstevního podílu se týká družstevních bytů, které nejsou ještě převedeny do vlastnictví člena, a vlastníkem je stále družstvo. Při tomto úkonu je nutné, aby bylo na podatelnu družstva předloženo Prohášení převodce a nabyvatele o uzavření smouvy o převodu družstevního podílu, které je uzavřená mezi stávajícími členy družstva a nájemci bytu a nabyvateli. Tiskopisy musí mít ověřené podpisy.

Co je potřeba vyřídit po rozvodu manželství?

V tomto případě předloží písemnou dohodu ten z bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane po rozvodu výlučným členem družstva a nájemcem bytu. Dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu, kterým dohoda nabývá účinnosti. Tyto záležitosti se vyřizují na Oddělení správy bytového fondu.

Jak postupovat při vzniku pojistné události?

Je třeba kontaktovat příslušného bytového technika správy družstva a předat mu potřebné dokumenty (fotografie, zápis od policie aj.), který následně pojistnou událost s pojišťovnou vyřídí. Pouze domy společenství vlastníků, které nemají ve smlouvě o správě s družstvem technickou část, si musí pojistnou událost nahlásit na pojišťovnu sami (lze elektronicky).

Jak se dozvím, že na domě proběhne členská schůze?

Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 8 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů, vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok a informovat členy o hospodaření (tvorba, čerpání, zůstatek a hospodářský výsledek předchozího roku) jejich domu.

Jak se vypočítají osoboměsíce a k čemu slouží?

Osoboměsíce jsou načtené osoby bydlící v bytě za zúčtovací období dle zákona o službách 67/2013 a 104/2015 Sb. pro výpočet nákladů, pokud je odsouhlasen parametr dle osob.

(příklady leden – prosinec: 5 osob = 60 osob/rok , leden – březen: 3 osoby, duben –prosinec: 1 osoba = 18 osob/rok)

Jak vyřeším na družstvu podnájem?

Přenechat do podnájmu družstevní byt, lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem k vyloučení z družstva. Podnájemní smlouva se uzavírá na formulářích družstva a překládá se na referát členských vztahů a dále ke schválení řediteli družstva, pověřeným představenstvo družstva.

Jaké jsou náležitosti pozvánky na členskou schůzi?

Na pozvánce musí být uvedena firma a sídlo družstva, datum, místo a čas konání členské schůze, označení, zda se jedná o řádnou či náhradní členskou schůzi a program jednání v bodech. Obvykle je pozvánka opatřena podpisem předsedy a razítkem samosprávy.

Jaké změny musím hlásit neprodleně?

Nájemce bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.

Jaký je postup, když jsem neuhradil nájemné?

V případě, že nájemce neuhradí „Nájemné a zálohy na služby poskytované s užíváním bytu“ dále Nájemné nebo vlastník neuhradí „Příspěvek na správu domu a pozemku a zálohy na služby poskytované s užíváním bytu“ dále Příspěvek, ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Neuhrazené Nájemné nebo Příspěvek je v pravidelných termínech upomínán, se stanovením náhradního termínu doplacení. Dlužná částka Nájemného nebo Příspěvku podléhá úroku z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Dlužné Nájemné nebo Příspěvek lze řešit po dohodě uzavřením splátkového kalendáře. Pokud nebude Nájemné nebo Příspěvek uhrazeno zašle družstvo předžalobní výzvu, která bude podkladem pro vymáhání soudní cestou. V každém případě se postupuje dle stanov SV nebo družstva a zákonných norem. V případě SV doporučujeme dluhy řádně tímto způsobem ošetřovat, aby nedošlo k promlčení. Rovněž v současné době lze hlídat insolvenční řízení, kam lze pohledávky přihlašovat.

Jsem nový vlastník, musím to nahlásit družstvu?

Ano, změna se týká všech vlastníků bytů, garáží, garážových stání. Při tomto úkonu je nutné, aby nový vlastník doložil Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí k dané jednotce na Oddělení správy a bytového fondu.

Máme na samosprávě nefunkční výbor samosprávy, co máme dělat

Členy výboru volí členská schůze příslušné samosprávy. Tudíž jenom ona má právo je i odvolat. Pokud výbor samosprávy není ochoten sám svolat alespoň jednou za rok členskou schůzi samosprávy, musí tak učinit na základě požadavku jedné třetiny všech členů samosprávy a to do jednoho měsíce od požadavku členskou schůzi svolat, viz Stanovy čl 69 odst. 3) a 4).

Členové výboru mohou odstoupit z jakýchkoli důvodů sami, v tomto případě původní členové svolají schůzi a zvolí si nové členy výboru nebo nechají odsouhlasit správce.

Mohu se nechat zastoupit na členské schůzi samosprávy?

Zastupitelnost je možná na základě plné moci. Plná moc nemusí být ověřená a přikládá se k presenční listině.

Převedl jsem byt do vlastnictví a jsem stále členem družstva, mám chodit na členské schůze?

Vlastníci bytů chodí na schůze shromáždění vlastníků, které se konají současně s členskou schůzí nebo po jejím konání. Obě schůze mají stejné body programu.
Vlastník člen se účastní schůzí členů družstva pro volbu delegáta a náhradníka delegáta, která se konná jednou za pětileté volební období.

Schůze není v uvedenou dobu usnášeníschopná, může proběhnout hned náhradní?

Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy v čl. 68 proto obsahují ustanovení, že musí být svolána náhradní členská schůze obdobným způsobem jako shromáždění delegátů (čl. 57 stanov). Veškeré poučení o řádné a náhradní členské schůzi musí obsahovat pozvánka.

Zdědil jsem byt, jak vyřídím na družstvu?

Změna se týká všech vlastníků a nájemců bytů, garáží, garážových stání. Dědic musí doložit na oddělení správy a bytového fondu pravomocné Usnesení o dědictví k dané jednotce.