Nabídka služeb

V oblasti ekonomické:

Vedení podvojného účetnictví spojené s provozem domu dle zákona o účetnictví

 • bankovní účty včetně termínovaných vkladů
 • pokladna
 • dodavatelsko-odběratelské faktury
 • mzdy
 • vnitřní zpracování dokladů (ostatní účetní operace)

Závěrkové práce (měsíční, čtvrtletní, roční)

 • měsíční kontrola účetnictví, správnost rozúčtování, kontrola závazků a pohledávek, jejich splatnost
 • čtvrtletní tiskové sestavy (hospodaření)
 • roční závěrka:
  • inventarizace majetku, závazků a pohledávek
  • rozvaha, výsledovka (výkaz zisku a ztrát), příloha
  • daňové přiznání k dani z příjmu

Pohledávky a roční vyúčtování

 • evidence pohledávek a závazků na jednotlivé nájemce, vystavování přehledů dluhů včetně úroků z prodlení a přeplatků (zpracování přehledu dlužníků, zpracování přehledu úhrad za nájemné, vydání podkladů pro soudnívymáhání dluhů)
 • vyúčtování zálohových plateb (zpracování odečtů spotřeby a rozúčtovánínákladů za dodávky energií, vyúčtování služeb - rozpis nákladů a záloh najednotlivé nájemníky)

 

V oblasti provozně-technické:

 • vedení provozní a technické dokumentace
 • spolupráce při zajišťování smluv o dodávkách energií nutných pro provozdomu (studená voda, plyn, el. energie)
 • příprava odečtů měřidel spotřeby stud.vody, el.energie pro ročnívyúčtování služeb
 • zajištění povinných periodických kontrol měřidel energií dle platnýchpředpisů
 • zajištění povinných periodických prohlídek a revizí rozvodů plynu, el. energie, hromosvodů a ostatních technických zařízení nezbytných pro provozdomu, prohlídka a čištění komínů a kouřových cest
 • zajištění povinných periodických požárních prohlídek a revizí hasicích přístrojů, požárních hydrantů a přístupných společných prostor v domě dleplatných předpisů
 • zpracování návrhu plánu oprav, údržby, revizí, rekonstrukcí amodernizací domu na daný rok a výhledu na další období
 • zajištění deratizace, dezinfekce a dezinsekce.

 

V oblasti právní:

 • příprava uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory
 • posouzení návrhu dodavatelské smlouvy